Lưu ý: Giao dịch yêu cầu mã thẻ tối thiểu 10,000 vnd