Lưu ý: Giao dịch yêu cầu mã thẻ tối thiểu 500,000 vnd